bob正网平台

  • Κίνα上海KUB制冷设备有限公司有限公司ΕταιρικόΠροφίλ
  • Κίνα上海KUB制冷设备有限公司有限公司ΕταιρικόΠροφίλ
  • Κίνα上海KUB制冷设备有限公司有限公司ΕταιρικόΠροφίλ
  • Κίνα上海KUB制冷设备有限公司有限公司ΕταιρικόΠροφίλ
  • Κίνα上海KUB制冷设备有限公司有限公司ΕταιρικόΠροφίλ
ΚύριαΑγορά: ΒόρειαΑμερική,ΝότιαΑμερική,ΔυτικήΕυρώπη,ΑνατολικήΕυρώπη,ΑνατολικήΑσία,ΝοτιοανατολικήΑσία,ΜέσηΑνατολή,Αφρική,Ωκεανία,Σεόλοτονκόσμο
ΕίδοςΕπιχείρησης: Κατασκευαστής,Διανομέας——χονδρεμπόρου,Παράγοντας,Εξαγωγέας
Μάρκες: KUB
ΑριθμόςΥπαλλήλων: 40 ~ 50
Ετήσιεςπωλήσεις: 500 - 600
ΙδρύθηκεΈτος: 2000
Εξαγωγήpc: 30% - 40%

Εισαγωγή

Η Co. εξοπλισμού ψ ~ ξη ζ τη ζ Σαγκάη KUB, ΕΠΕείναιεπιχείρησηspecializingin

ηπαραγωγήκαιοιπωλήσειςτουεξοπλισμούψύξηςκαιτωνσχετικώνπροϊόντωναπότο2000。

Βρισκόμαστε στη Σαγκάη, Κίνα。

KUBέχειτοεργοστάσιόμαςγιαναπαραγάγειταπροϊόντα,έτσιμπορούμεναπαρέχουμετιςανταγωνιστικέςτιμέςπροϊόντωνκαιτηνάριστηεξασφάλισηποιότητας。

Έχουμε并且几乎所有的参赛者都参与到这个项目中καιπερισσότεροαπό15έτηεμπειρίαςεξαγωγής

θαπαράσχουμεσεσαςτιςεπαγγελματικέςκαιαξιόπιστεςυπηρεσίες。

Κίνα上海KUB制冷设备有限公司有限公司ΕταιρικόΠροφίλ0να πα ασ χουμεε ελ α τε ε ελ ον κ σμο

μεμιαπεριεκτικήσειράψύξηςπροϊόντωνκαιτωνεξαρτημάτωνεξοπλισμούτωνσχετικών。Έχουμε μια πρώτης τ α ξεω ζ τεχνική ομ α δα

καιπροϊόντα,έτσιμπορούμεναπαρέχουμετααξιόπιστατυποποιημέναπροϊόντακαιταειδικάπροϊόντα

π οσαρ οσμ ι οσμ ι ος σ υ υ ι ζ πελατών。

Κίνα上海KUB制冷设备有限公司有限公司ΕταιρικόΠροφίλ1

Κίνα上海KUB制冷设备有限公司有限公司ΕταιρικόΠροφίλ2

Έχουμετα περιεκτικά κα τα ληλα επιχειρηματικά προσ ντακαιτο αι α α λε ει ε ει ζ ζ προϊόντων

έτσιμπορείτενααπολαύσετετιςθαυμάσιεςτιμέςπουεπέρχονταιαπότηνπαγκοσμιοποίησηχωρίςανησυχίαγιαταποιοτικάζητήματακαιτοναντίκτυπο

ακριβείςεπιθεωρήσειςτωνδιάφορωνχωρώνστημεταφορά。

Κίνα上海KUB制冷设备有限公司有限公司ΕταιρικόΠροφίλ3

Οισυνεργάτεςμαςείναισεόλοτονκόσμο,καιείμαστεεπίσηςπράκτορεςκαιδιανομείςπολλώνγνωστώνεμπορικώνσημάτωνΑνυπομονούμενασυνεργαστούμεμεπερισσότερουςφίλουςαπόπαντούτο落伍

aaaa1κυκλοφορώνταςυδρόψυξηςπινάκωνκατασκευαστώνξηρότεροςέλεγχοςκαιενέργειακατασκευαστώνπεριβαλλοντικός-αποταμίευσηςγλυκόληςπιόψυχρούεξοικονόμησηςενέργειαςεξοπλισμούτεχνολογίαςμηχανικού/κρύαςαποθήκευσηςεξοπλισμούσυμπυκνώνονταςμονάδωνβιομηχανικώναεροψυχραντήρων水冷κιβωτίωνπιόψυχρώναερόψυκτωνπιόψBOB真人真金棋牌彩票υχρώνμεγάλωνκρύαςαποθήκευσηςβιδώνπιόψυχρώνμικρώνμονάδωνψύξηςθερμαντικώνκαιδροσίζονταςμονάδωνσιωπηλόενιαίοδροσίζονταςενσωματωμένομηχανώνπιόψυχρόβιομηχανίαςφυτικόφρέσκος-κρατώνταςμονάδωνπλήρεςσύνολοψυκτήρωνκαιψυγείωνεμπορευματοκιβωτίωνμονάδωνθαλασσινώνκαταψύχονταςκρύαςαποθήκευσηςπλήρουςσυνόλουψυγείωνεξοπλισμούβιομηχανικούβιομηχανικούκυκλοφορώνταςδροσίζονταςμικρούφρέσκος-κρατώνταςψυκτήραόλος——έναεξοπλισμούκρύαςαποθήκευσηςηκινητήκρύαςαποθήκευσηςεξοπλισμούτροφίμων,φρούτων,λαχανικώνκαιτσαγιούφρέσκος-κρατώνταςαποθηκώνεμπορευμάτωνμικρήφρούτωνκαιλαχανικώνφρέσκος-κρατώνταςμικρήοικιακήκρύααποθήκευσηεγκαταστάσεωνκρύαςαποθήκευσηςκρύωνδωματίωνεμπορικήμικρήγιατοαρτοποιείοδωματίωνλειτουργίαςλαχανικώνκαιφρούτων/Συσσωματώστεκαταστημάτωνλουλουδιώνκρύααποθήκευσηιατρικήςσυντήρησης/ψύξηςτροφίμωναποθηκώνεμπορευμάτωνλουλουδιώντηνξηρά/τηνκρύααποθήκευσηεμβολίων

Ιστορία

Κίνα上海KUB制冷设备有限公司有限公司ΕταιρικόΠροφίλ0
ΤοεπιχειρηματικόπνεύματηςψύξηςτηςΣαγκάηKUBείναι«απόστόμασεστόμα,βιώσιμηλειτουργία»,ηοποίαριζοβολούνστονείκοσιετών
ιστορίαανάπτυξηςτης ψ leyξ η ζ τη ζ Σαγκάη kub Η ψ leyξ η της Σαγκάη kub v300r005 ghr ν προσαρμογή πελατών,
απότηνψύξητουεξοπλισμούσταεξαρτήματα,καιβάζειπάντατηνποιότητακατάπρώτολόγο。
Ηανάπτυξητηςεπιστήμηςκαιτηςτεχνολογίαςκαιτηςαγοράςέχειυποβάλειτιςυψηλότερεςαπαιτήσεις
στηνεφαρμογήτηςτεχνολογίαςψύξης), η ψ ξη τη ζ Σαγκάη kub οδήγησεστηνανάπτυξη
τοΔιαδίκτυοτηςτεχνολογίαςγιαναεφαρμόσειτοΔιαδίκτυοτηςτεχνολογίαςστηναναβάθμισηκαιτονκαθαρισμόπροϊόντωνλειτουργεί。
Εξάγουμε τα προϊόντα μα ζ σε τον κ σμο
στι um ει ζ ζ Ευρώπη, Μέση Ανατολή,
Νοτιοανατολική Ασία, Αφρική, κ.λπ。
καιυποστηρίζουμετουςπελάτεςμαςμευψηλό-ποιοτικάπροϊόντακαιμετοκλειδίστοχέριλύσεις。

Υπηρεσία

Κίνα上海KUB制冷设备有限公司有限公司ΕταιρικόΠροφίλ0

1.Μεβάσητηνυπηρεσία,επιζήστεαπότηνποιότητα,αναπτύσσεταιαπότηντεχνολογία

2.Πελάτηςπρώτα,καλήυπηρεσίαποιότηταπρώτα,οδήγησητεχνολογίας
3.Επιχειρηματικήανάπτυξη,προσανατολισμένηπροςτιςυπηρεσίεςποιοτικήυπηρεσία,τιμιότητα
4.Δημιουργήστεέναπρώτηςτάξεωςεμπορικόσήμαυπηρεσιών,καιχτίστεμιατέλειαεταιρικήεικόνα
5.Υψηλός-ποιοτικήυπηρεσία,καινοτομίαυψηλήςτεχνολογίας,ανάπτυξηυψηλήςταχύτητας
6.Αφιερωμένος, καινοτομώντας, καινοτ μο ζ, καικοιτάζονταςστομέλλον
7.Αφιερωμένη,αφιερωμένηκαικαινοτόμος),αφιερωμένηυπηρεσία,καιπρώτηςτάξεως
8.Συγχρονισμόςεπιχείρησηςκαιαγοράς),διαχείρισηκαιοκόσμος)
9.Ηπρόθεσηστηνκαινοτομία, ανταγωνισμ ς μπορεί να αναπτυχθεί
10.Άριστηομάδα,άριστηυπηρεσία

Ηομάδαμας

Τοόραμάμας:

Γίνετεηβιομηχανίαψύξης,τοπρώτοεμπορικόσήμαηλεκτρονικούεμπορίου

Ηπίστημας:

Τιμιότητα,ανώτερηποιότητα,επιμελήςκασι双赢τρατηγική

Κώδικαςσυμπεριφοράς:

Ακούστε,χαμογελάστ,εεγκωμιάστ,εεκτιμήστε

Ύφοςεργασίας:

Γρήγορα,ευσυνείδητος,κρατήστετηνυπόσχεση

Κίνα上海KUB制冷设备有限公司有限公司ΕταιρικόΠροφίλ0Κίνα上海KUB制冷设备有限公司有限公司ΕταιρικόΠροφίλ1

βαλβίδαyuxuezlΣαγκάη余雪zjgaoxiang高翔sanrong -εναλλασσόμενουρεύματος鑫sanrong provalve Miyule,Fengshen - sh Σαγκάη Fengshen xfre安康ψ ~ υ eulξ ης Jinan Baifort chinaxuemei Bizell浙江Snowhawk damingzhileng Daming συστη ων浙江Cady zjkaideli ανατολικού Luyang doluyo επαρχιών北峰浙江επαρχιών浙江bfcold zjaxzl pressor να και χε ε ρισμ ς Σαγκάη js-rfg το pressor济南Baifort chinaxuemei Bizellψύξης της Σαγκάη Jiesheng bitzer κρύο κοβάλτιο εξοπλισμού Seme, ΕΠΕ sdbft εξατμιστικός χρήστης δεύτερος oodii μηχανημάτων Tianjin Fasque cxlq Feist δροσίζοντας πύργων ψύξης Foregawa carlylepressor carlylepressor ψύξης χιονανθρώπων snowkey qczlsb fasike shck kang παρουσιάζει plesaction Α Esam καλό καθαρό δείγμα fengshen-SH μηχανή hopesh Σαγκάη κουρτινών αέρα Starwind επαρχιών της Σαγκάη Fengshen zjjhzl Jinhao Zhejiang shxingfeng παχύ όνειρο gmcc5mall GMCC αγάπης φάσματος pressor sanyop Dalian Sanyo Panasonic το pressor pressor sdbft Jinan Baxter frascoldit Φούτζι-Howe Inwart invotech που το pressor lengkudeng η κρύα αποθήκευση ανάβει yzlhvacr τη δύναμη του μόνος-ελέγχου Ningbo McGick magiccontrol Wuxi Ying Hengsen, μηχανήματα ψύξης Zhejiang Liyonda επαρχιών Zhejiang zjydld

Αφήστεέναμήνυμα