κόα4GE-30YΣμπιεστήςπετρελαίίίυιηήςήςέέουψήςήςίΔροσισμέηνερίσιμmέννάνννςμουΔαπεριβάλουτος

4GE-30YΣυμπιεστέπετρελαίουυυψιήςςέουψσιμηςΔροσισμίηνεράσιμmέννννώνννςυνάΔαπεριβόλουτος

制冷剂: R22.
ύφος: είιαίου-θερμοκρασία
τύποςΠρουτως: Συμπόκόνουτανμουδα.
κίασάμπάκουτανίμουδα4He18YΣυμπιεστώνκρχωνΔωματίων420V R404A

Συμπόκόνουτανμουδα4he18yσιμmεστέκάκόωνΔωματέων420vr404a

τύπος: Συμπόκόνουτανμουδα,Δροσισμένηαέρανμουδα
ψυκτικόνουσία: R404A
Εφαρμογή:
κίνα15hpοανρανμουδωςννςςδόσισετηςανοικτένσυμπκόντανμουδατανωςΓιατουπόγγιατοδωμάτιοκςαςςςςςςςςςςςςυυυύ

15HPοανραςμουδωςννςςςόσισετηςανοικτήΣυμπκόντανμουδατανπίγΓιατοδωμάτιοκςκύύύςςςςςςςςυςήήήήήήήή

τύπος: Συμπόκόνουτανμουδα.
ψυκτικόνουσία: R404A
Συμπιεστής: Συμπιεστής
κίαημιερμητικόσόμlυνάνώνννςςννάνώνυυπόντοςu3hp r404aΓιατοπιςόψυχόκκύΔωμάτιοκείαςςςύςςςςςςύύύύυυυ

ημιερμητικόσόμlνάδατέπάντοςU3HPR404Aγιατοπιςόψυχόκύύωμάτιοκρχαςαποθήκενης

τύπος: Συμπόκόνουτανμουδα,ΔροσισμνητύπουμουδατοςU
ψυκτικόνουσία: R404A
Εφαρμογή:
κίαδροσισμέηανραςημιερμητικόΣυμπκόνουτανμουδαψυκτιρωνσυμπιεστίγγιατοκρίας

ΔροσισισμέηανραςημιερμητικόΣυμπκόονταςμουδαψυκτιρωνσυμπιεστυγιατοκρίας

τύπος: Συμπόκόνουτανμουδα.
Συμπιεστής: Συμπιεστής
ψυκτικόνουσία: R404A
κίαημιερμητικόΣυμπόκονταςΣυμουκόντανμονδασυμπιεστέκτκτκέκόκόκόκόκόκόκοςκρχωνδωματέωνμουδων2HPR404A

ημιερμητικόσόμlκίουτανσάμπόκονττανμουδασυμπιεστκρχωνδωματέωνμουδων2HPR404A

τύπος: Συμπόκόνουτανμουδα.
ψυκτικόνουσία: R404A
Συμπιεστής: Συμπιεστής
κίαστέσιμηΔναμηεναλασσόμείουρείματουτύπωνΕμόόόνΣυμπιεστέκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκονκάτιςαςώνκΚευσηςενουσιμοδντησηεόντησηενντος

ΣτέσιμηδναμηεναλασόμείουρείμητοςςύπόνεμsόόπόςεμsόΛνΣυμπιεστώνκρίαναποθνκενσηηοθήκενηςΕξξυσιοδντησηεννόςνόςέυςόόξξνόςνόςέέυςό

τύπος: έμsολολολο.
Διαμάρφωση: Στάσιμος
Πηγήιιχύχύ: Δύναμηεναλαασσόμείουρείματος
κίαΕμπορικάκόΣυυμπικόντέσόμlγήςΔοmμmΣυμπιεστένηνμουδωςηmμηνάνάνάηιηΕρννλάιΣσουτας

ΕμπορικόσιαςΣυμπιενδυΣυμπιεστυώνψύξμουδωνημιερμητικόρείνλλάσινουταν

τύπος: Συμπόκόνουτανμουδα,Δροσισμένηαέρανμουδα
ψυκτικόνουσία: R404A
Εφαρμογή:
κίαχαμηλοςθορυβοςημιερμητικόσημmύΚνωσηςμουδωνχικουλείυυυώνκνννώνώνΣυμπιεστώνώνώνΛτιΣτη

χαμηλοςθορυβοςημιερμητικόΣυμπκόωσηςμουδωνχικόλειτουργίαΕιξξξξώνώνώννννννννννξξώνυμπιεστώνώνέΛτιΣτη

όρος: νένέ
θερμοκρασία: Διενθετέσιμος
τάση: 380V / 3P / 50Hz
1 2