κόα1.5HPερμητικόeximploionμαύροχρώμαμονδωςσυμπόκόκόΣυμπιεστώνΕξξυυιοόόόξ11έόόυς1

1.5HPΕρμητικόeximploilionμαύροχρώμαμουΔωνσυμπόκόκόΣυμπιεστυενουσιμοδντηση1έέος

ψυκτικόνουσία: R404A
τάση: 220V / 1PH / 50Hz
Εμπορικόσιμσμα: Tecumseh.
κόα60L/DβιομηςανικςDehumidificationαπουηραντέανραπολάννθετοςενοπλισμν

60l / dβιμmχανικςdehumidificationαποξηραντέανραπολάνσόθετοςενοπλισμν

Dehumidificationικαντητα(30℃80%): 60L / D.
νομαστικόdehumidificationικαντητα(27℃60%): 1.56L / H.
εκτιμmένητυση: 220V / 50Hz.
κίαkubfv-25hείατιστέρανκρχωνίωματυωνκαιχαμηλυαμουχοκρασίαμουχδωνσυμπόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκολείνπάτκάωσης

Kubfv-25hείατιστένρανκρχωνίΔιατυωνκαιμοαμηλίαενιμοκρασυαμουδωνσυμπόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκάωσης

όρος: νένέ
μετέαπάτηςνπηρεσίαξξυσιοδντησης:: Σεαπενθείαςσυδεσηυποστήριάη
θέσηαιθουσςεκθέσεων:: κανας.
κάαLSQ-05AHEΕρμητικόμικρνσυμπκουτανμουδαΔροσισμέοανρανςΓΕοσοσυμπιεστών5HP

LSQ-05AHEΕρμητικόμικρςσυμπόκόντανμουδαδροσισισισισισοσισιμοέέέςςψυψυίΣυμπιεστών5HP

όρος: νένέ
μετέαπάτηςνπηρεσίαξξυσιοδντησης:: Σεαπενθείαςσυδεσηυποστήριάη
θέσηαιθουσςεκθέσεων: κανας.
κίαR22μουδαΔροσισμέηνερίσιμmυκέουτανμουδαψύξψύξςςνάνώννψύξνςψυψυνώνήν8HP

R22μουδαΔροσισμέηνεράσίμπόκόνταςμουΔαψύξψύξςςψυνώννώνννςψυψυνώνήν8HP

όρος: νένέ
μετέαπάτηςνπηρεσίαξξυσιοδντησης:: Σεαπενθείαςσυδεσηυποστήριάη
θέσηαιθουσςεκθέσεων:: κανείας
κίαημικλειστέμικρχσυμπκόνουτανμουδα5HPr7lha50xαερχης

ημικλειστέμικρςσυμπκοςουτανμουδα5HPr7lha50xαερχης

Εφαρμέσιμεςβιομηνανες:: ξΕνοδουενα,κατανματαενδυμάτως,καταστομικοςύυυήμικοςύυμκος,κασκουματαεπισκενμηνανημέτων
τύπος: Συμπόκόνωτέ.
θέσηΠρουλενσης:: Σαγκέη,κινα.
κάαερμητικόμουδαατικόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκόκοΖδικτκχρωχσυμπιεστέ_4HP

ΕρμητικόμουδαLTAGZ2516ZBRΣυμπόκόνωτένκτέρωυσυμπιεστυ4HP

θερμοκρασία: -15〜-20℃
τάση: 380V / 3P / 50Hz
κόδικανHS: 84186920.
κίαΔονείουηςTFHT2511ZBR380V 3HP R404AΠυΣυμπόκόκοςειημιερμητικόμουδων

Δονείοψύξψύξψύξψύξςςςςςςzzbr380v 3hpr404aπουσειμlημιμmρηυιόμουδων

θερμοκρασία: -15〜-20℃
τάση: 380V / 3P / 50Hz
κόδικανHS: 84186920.
κίασιμmστέκαιμmΣήυΚνώνοντανμπκόονταςμουδα480* 430 * 325mmχαμηλάθερμοκρασυανμsμmμιαανεμιστέρες

Συμπιεστκαιμmσνάνώννώννίνςμουδα480* 430 * 325mmχαμηλχερμοκρασίαςμsμιαανεμιστυρες

ψυκτικόνουσία: R404A
τάση: 220-240V 50Hz.
ιποδναμη: 7 / 8HP.
1 2